A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji Simtgades svinības Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
tālrunis  64123642, 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  
  www.cesis.lv
_________________________________________________________________________________

2018.gada 11.decembrī
Sēde sākas plkst. 9.00

Darba kārtība

1. Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna saskaņošanu.
Ziņo: V.Kalandārovs; SIA “Cēsu Siltumtīkli”
2. Par tirdzniecības vietas saskaņošanu Raunas ielā 15, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: I.Merzajeva
3. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ābelītes”, Vaives pag., Cēsu nov.
Ziņo: L.Vīgrante
4. Par Cīrulīšu tematisko plānu.
Ziņo: V.Lukstiņa; A.Egliņš-Eglītis
5. Par nekustamā īpašuma daļas lietošanas mērķa maiņu Ziemeļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam  Klints ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. 
Ziņo: E.Taurene
7. Par telpu nomu Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrībai „Aizstāvis”.
8. Pa nekustamā īpašuma „Birznieki”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: A.Ķerpe
 


Printēt