A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
 adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

_________________________________________________________________________________

2019.gada 17.septembrī
Sēde sākas plkst. 10.00

 
Darba kārtība

1. Par gājēju celiņa servitūta maiņu īpašumā Vaļņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov.
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un nosacījumu izdošanu “Kalna Slaviešas”, Vaives pag. Cēsu nov.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un nosacījumu izdošanu Kovārņu iela 35, Cēsis,  Cēsu nov.
4. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lenču iela 1, Cēsīs, Cēsu nov.
5. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Meža iela 23, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Piedāvājums par brīvu cenu iegādāties MSIA “Pērle 7” piederošo nekustamo īpašumu “Krīvu meži” Vaives pagastā, Cēsu nov.
 


Printēt