A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
Vairākas reizes mēnesī:
(16%) - 53 balsu
Reizi mēnesī:
(13%) - 42 balsu
Dažas reizes gadā:
(54%) - 176 balsu
Kultūras pasākumus neapmeklēju:
(17%) - 55 balsu
Balsu skaits: 326
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Domes komisijas

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.MARKOVS p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks R.SILIŅA Izglītības nodaļas sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretārs A.ABRAMOVS Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists


Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu nov. pašvaldības Izglītības nodaļas dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  I.RUDZĪTE Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
  J.GOBA  
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisija


Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
  G.NORBUTS Cēsu novada Vecāku domes deleģēts pārstāvis;Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas sekretāre: I.JANSONE Cēsu novada pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs   Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists
Komisijas locekļi    
    Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists
    Cēsu novada domes deputāte
  V. KĻAVIŅŠ Cēsu pilsētas mākslas skolas direktors
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
    Vaives pagasta pārvaldes pārstāvis

Kokaugu aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs S.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
Komisijas locekļi T.GAILĪTE Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu mežniecības mežzine
  J.DZENE z/s „ Kliģeni” parka dārzniece

Transporta kustības organizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietniece G. HJORTENBERGA Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
Komisijas locekļi G.GROSBERGS Cēsu novada domes deputāts
  J.ŽAGARS Cēsu novada domes deputāts
  A.MALKAVS Cēsu novada domes deputāts
  E.TAURENE Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Administrācijas biroja sekretāre
Komisijas locekļi J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  I.GOBA Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
  G. HJORTENBERGA Cēsu novada Būvvaldes vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
  V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: I.SUIJA-MARKOVA Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas sekretāre M.VELDRE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
Komisijas locekļi T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  M.MALCENIEKS Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja


Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs U.LENCBERGS Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece D. TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi I. SIETIŅSONE Cēsu novada p/a “Sociālais dienests” direktore
  J. SNIEDZĀNS Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists
  M. KLIMOVIČA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste
Komisijas sekretāre M. KLIMOVIČA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juristeDzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks : A.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Komisijas sekretārs L.VĪGRANTE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere
Komisijas locekļi L.VĪGRANTE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere
  J.SNIEDZĀNS Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece A. ZERNE Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs A. ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
Komisijas locekļi S. ZVIRBULE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja juriste
  V. KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
  A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs

Cēsu novada medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.PĒTERSONS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība Priekuļu nodaļas pārstāvis
Komisijas locekļi Z. ŠPATE Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
  A. MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības  “Mednieku  klubs Priekuļi ” pārstāvis;
  I. EZERNIECE Latvijas Biškopības biedrības Cēsu nodaļas  pārstāve
  D. KALNIŅA Biedrības “Latvijas Zemnieku federācijas” pārstāve
Komisijas sekretāre E. ATVARA Vaives pagasta pārvaldes Cēsu novada pašvaldības  pārstāve, Cēsu novada pašvaldības lauku attīstības speciāliste

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi A. ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes pašvaldības īpašumu speciālists
  E. ATVARA Attīstības un būvniecības pārvaldes lauku attīstības speciāliste
  I. GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas sekretāre E. ATVARA Attīstības un būvniecības pārvaldes lauku attīstības speciāliste

Cēsu pilsētas Zemes komisija

Komisijas priekšsēdētāja Z.JĒKABSONE  Cēsu novada Būvvaldes vadītājas vietniece
Komisijas sekretārs L.VĪGRANTE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes zemes ierīcības inženiere
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Būvvaldes arhitekts
  G.HJORTENBERGA Cēsu novada Būvvaldes vadītāja- pilsētas galvenā arhitekte

Konkursa „Būve 20..” komisija

Komisijas priekšsēdētāja G.HJORTENBERGA Cēsu novada Būvvaldes vadītāja-pilsētas galvenā arhitekte
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  I.ĀDAMSONE Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu speciāliste
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja I.GOBA Administrācijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.EGLIŅŠ-EGLĪTIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi U.DANČAUSKIS   Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvalde lielo būvniecības projektu vadītājs
  V.TIRZMALIS Administrācijas biroja jurists
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
  G.HJORTENBERGA Cēsu novada Būvvaldes vadītāja-pilsētas galvenā arhitekte

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
  A.ORLOVA Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece
     

Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretārs Dz.KOZAKA Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi   Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Komisijas locekļi J.MIRANOVIČA
  V.ŠVĀNE
  J.GRUNTMANIS
  E.MUCENIECE
  J.MARIŅENKO
  K.BLAUMANIS


Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas priekšsēdētājs L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas metodiķe
  DZ.KOZAKA Izglītības nodaļas metodiķe

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētājs B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas projektu vadītāja
Komisijas locekļi I. JERMACĀNE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  M.APSĪTE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  psihologs
  J.DREIMANE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotājs
  I.ZARIŅA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotājs
  V.BELOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  ārsts

Komisija interešu izglītības programmu izvertēšanai

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes deputāts
Sekretāre A.KAMZOLE Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
Komisijas locekļi P.IRBINS Cēsu novada domes deputāts
  L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja


Apvienotā novadu civilās aizsardzības komisija

Deleģēt J.ROZENBERGU, Cēsu novada domes priekšsēdētāju, darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija

Komisijas priekšsēdētājs G.HJORTENBERGA Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre D.BERNOVSKA  Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi I.ZICMANE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
  M.PAVĀRS Attīstības un būvniecības pārvaldes lielo būvniecības projektu vadītājs

Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisija

Komisijas priekšsēdētājs S.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
Komisijas locekļi A.BUKEJA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Konkursa „ Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija
 

Komisijas priekšsēdētājs S.ĶERPE Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
Komisijas locekļi A.BUKEJA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

 
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.LIEPA SIA " Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi M.LIEPIŅA Ģimenes ārste
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
  E.GERUĻSKIS Cēsu novada domes deputāts
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore
  V.VAIVODS SIA "Cēsu Klīnika" Ķirurģijas - traumataloģijas nodaļas virsārsts
  Z.BRENTE-BRANTIŅA Izgītības nodaļas sabiedrības veselības veicināšanas speciāliste

Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija

Komisijas locekļi:
Dz.KOZAKA- Izglītības nodaļas metodiķe
I.JERMOLĀJEVA- Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
M.MALCENIEKS- 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
E. BALTSKARA- Jauniešu domes priekšsēdētāja
A. DARĢE- LSKJ Cēsu nodaļas priekšsēdētāja
L.RASS- Jaunsargu izvirzīta pārstāve
S.BRAUNA- s/o " Jaunatne par iesaistīšanos" pārstāve
I.LĀCE- SĒJĀNE- Cēsu 2.vidusskolas direktora vietniece
E.GAILE- s/o " Cēsnieku klubs"  deleģēta pārstāve
I.KĻAVIŅA- Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja
K.SALIETE- Vaives pagasta pārvaldes deleģēta pārstāve

Pieaicināmie pārstāvji:
 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
I.ŽAGARE- biedrības " Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs"  pārstāve
I.PUĶĪTE- Cēsu novada pašvaldības aģentūras " Sociālais dienests"  Ģimeņu atbalsta nodalas vadītāja
M.BRICE- SIA " Cēsu klīnika" deleģēta pārstāve
Dz.MATUSĒVIČA- Cēsu Bērnu un jauniešu centrs direktore
A.SUŠKINS- uzņēmēju kluba " Cēsis"  prezidents
I.ANDERSONE- Cēsu novda Vaives pagasta pārvades deleģēta pārstāve
R.VANADZIŅA- Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore
J.MARKOVS- pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"  direktors
M.KAŅEPE- laikraksta " Druva"  korespondente

 Printēt