A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.MARKOVS p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks R.SILIŅA Izglītības nodaļas sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
Komisijas sekretārs A.ABRAMOVS Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs S.ZVIRBULE Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas sekretārs E.JANELSIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
Komisijas locekļi A.ZERNE Finanšu nodaļas vadītāja
  E.JANELSIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
     

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu nov. pašvaldības Izglītības nod. dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi DIDZIS OZOLIŅŠ Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  I.RUDZĪTE Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
  J.GOBA  
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu nov. pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisija


Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks DZ.KOZAKA Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi E.KALNIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
  G.NORBUTS Cēsu novada vecāku domes deleģēts pārstāvis
  I.VĪKSNA Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” dienas centra “Saules taka” vadītāja
  I.RUDZĪTE Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Komisijas sekretāre: I.JANSONE Cēsu nov. pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore

Simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs   Cēsu novada domes deputāts
Komisijas    Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists
Komisijas locekļi    
    Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālists
    Cēsu novada domes deputāte
  V. KĻAVIŅŠ Cēsu pilsētas mākslas skolas direktors
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
    Vaives pagasta pārvaldes pārstāvis

Kokaugu aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.ZICMANE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M.SESTULIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe.
Komisijas locekļi T.GAILĪTE Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu mežniecības mežzine
  J.DZENE z/s „ Kliģeni” parka dārzniece

Transporta kustības organizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes tehniķe
Komisijas locekļi G.GROSBERGS Cēsu novada domes deputāts
  J.ŽAGARS Cēsu novada domes deputāts
  A.MALKAVS Cēsu novada domes deputāts
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
    Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenais teritorijas plānotājs
  V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs M.MALCENIEKS Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāre A.ALKSNĪTE Administrācijas biroja sekretāre
Komisijas locekļi J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  I.GOBA Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
  Z.JĒKABSONE Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
  V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: I.SUIJA-MARKOVA Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas sekretāre ILMA ZĀLĪTE Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja
Komisijas locekļi T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  M.MALCENIEKS Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
  D.TRAPENCIERE Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Dzīvokļu komisija

Deleģēt D.TRAPENCIERI, Cēsu novada domes deputātI, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju, darbam Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijā.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.KRASTIŅŠ Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Komisijas sekretārs Z.BĒRZIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
Komisijas locekļi Z.BĒRZIŅA Administratīvi juridiskās nodaļas speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
  A.ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma  nodaļas pašvaldības īpašumu speciālists
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece A. ZERNE Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs A. ĶERPE Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
Komisijas locekļi S. ZVIRBULE Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
  V. KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
    Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs

Cēsu novada medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M. SESTULIS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes mežniecības Priekuļu nodaļas pārstāvis
Komisijas locekļi Z. ŠPATE Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja
  A. MELBĀRDIS medību kolektīva "Priekuļi GNP"  pārstāvis
  A. OŠS zemnieku pārstāvis
Komisijas sekretāre K. KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Komisijas priekšsēdētājs A. MIHAĻOVS Cēsu novada pašvaldības izilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi A. ĶERPE Vaives pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
  K. KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre 
  E. ATVARA Cēsu novda pašvaldības Attīstības nodaļas lauku attīstības speciāliste
Komisijas sekretāre K. KUZMA Vaives pagasta pārvaldes sekretāre

Cēsu pilsētas Zemes komisija

Komisijas priekšsēdētājs Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs L.VĪGRANTE Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere
Komisijas locekļi E.LIPARTE Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu biroja kadastra inženiere
  J.ROZENBERGS Cēsu novada domes priekšsēdētājs
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts

Konkursa „Būve 20..” komisija

Komisijas priekšsēdētājs Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi V.GASIŅA Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības pārstāve
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  I.ĀDAMSONE Attīstības  nodaļas projektu un vides speciāliste
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi U.DANČAUSKIS  Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors
  Z.JĒKABSONE Cēsu novda Būvvaldes vadītāja
  J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
  I.ĀDAMSONE Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
  T.ĻVOVA Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākā inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību
  J.ŽAGARS Cēsu novada domes deputāts

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.RUBENE Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore
Komisijas locekļi    
     
  L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja

Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretārs Dz.KOZAKA Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi   Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja L.DZEMIDO
Sekretāre I.GROZA
Komisijas locekļi J.MIRANOVIČA
  V.ŠVĀNE
  J.GRUNTMANIS
  E.MUCENIECE
  J.MARIŅENKO

Licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.GOBA Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja
Komisijas locekļi I.RUDZĪTE Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece;
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Komunālās nodaļas komunālinženieris
Komisijas sekretāre I.RUDZĪTE Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece;

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas priekšsēdētājs L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas metodiķe
  DZ.KOZAKA Izglītības nodaļas metodiķe

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētājs B.DAMBĪTE Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas sekretārs I. ŠTEINA  
Komisijas locekļi Z.SILIŅA Spāres speciālās internātskolas logopēde
  M.CIRE Spāres speciālās internātskolas speciālais pedagogs
  I.BERĶE Cēsu sanatorijas internātpamatskolas psihologs

Komisija interešu izglītības programmu izvertēšanai

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi P.IRBINS Cēsu novada domes deputāts
Sekretāre A.KAMZOLE Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos
  L.KOKINA Izglītības nodaļas vadītāja

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs RAITIS BRAZOVSKIS Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas saimniecības vadītājs
Komisijas locekļi INĀRA JIRGENSONE Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktora vietniece
  GINTA SIČEVA Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas izglītības metodiķe
Komisijas sekretāre SARMĪTE ŽĪGURE Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvedeApvienotā novadu civilās aizsardzības komisija

Deleģēt J.ROZENBERGU, Cēsu novada domes priekšsēdētāju, darbam apvienotājā novadu civilās aizsardzības komisijā.

Konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisija

Komisijas priekšsēdētājs Z.JĒKABSONE Cēsu novada Būvvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.ZLAUGOTNIS Cēsu novada Būvvaldes arhitekts
Komisijas sekretārs D.BERNOVSKA Cēsu novada Būvvaldes sekretāre
Komisijas locekļi I.ZICMANE Komunālās nodaļas ainavu arhitekte
  U.DANČAUSKIS Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors

Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisija

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.ZICMANE Komunālās nodaļas ainavu arhitekte
Komisijas sekretāre A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
Komisijas locekļi A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Konkursa „ Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija
 

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.ZICMANE Komunālās nodaļas ainavu arhitekte
Komisijas sekretāre I.ZICMANE Komunālās nodaļas ainavu arhitekte
Komisijas locekļi A.BUKEJA Komunālās nodaļas komunālinženiere
  V.ZAĻAISKALNA Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

 
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs   Cēsu novada domes deputāts
Komisijas locekļi M.LIEPIŅA Ģimenes ārste
  I.LIEPA SIA " Cēsu klīnika"  valdes priekšsēdētājs
  E.GERUĻSKIS Cēsu novada domes deputāts
  I.SIETIŅSONE Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore
  V.VAIVODS SIA "Cēsu Klīnika" Ķirurģijas - traumataloģijas nodaļas virsārsts
  Z.BRENTE-BRANTIŅA Izgītības nodaļas sabiedrības veselības veicināšanas speciālists 

Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija

Komisijas locekļi:
Dz.KOZAKA- Izglītības nodaļas metodiķe
I.JERMOLĀJEVA- Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
M.MALCENIEKS- 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
E. BALTSKARA- Jauniešu domes priekšsēdētāja
A. DARĢE- LSKJ Cēsu nodaļas priekšsēdētāja
L.RASS- Jaunsargu izvirzīta pārstāve
S.BRAUNA- s/o " Jaunatne par iesaistīšanos" pārstāve
I.LĀCE- SĒJĀNE- Cēsu 2.vidusskolas direktora vietniece
E.GAILE- s/o " Cēsnieku klubs"  deleģēta pārstāve
I.KĻAVIŅA- Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja
K.SALIETE- Vaives pagasta pārvaldes deleģēta pārstāve

Pieaicināmie pārstāvji:
 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
I.ŽAGARE- biedrības " Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centrs"  pārstāve
I.PUĶĪTE- Cēsu novada pašvaldības aģentūras " Sociālais dienests"  Ģimeņu atbalsta nodalas vadītāja
M.BRICE- SIA " Cēsu klīnika" deleģēta pārstāve
Dz.MATUSĒVIČA- Cēsu Bērnu un jauniešu centrs direktore
A.SUŠKINS- uzņēmēju kluba " Cēsis"  prezidents
I.ANDERSONE- Cēsu novda Vaives pagasta pārvades deleģēta pārstāve
R.VANADZIŅA- Cēsu pilsētas Sporta skolas direktore
J.MARKOVS- pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"  direktors
M.KAŅEPE- laikraksta " Druva"  korespondente

 Printēt