A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Attīstības plānošana » Teritorijas plānošana » Detālplānojumi

Uzsākta detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu novadā publiskā apspriešana
 
Cēsu novada dome ar 2018.gada 29.marta lēmumu “Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu publiskai apspriešanai” prot. Nr.5, §33) uzsāka detālplānojuma publisko apspriešanu.
 
Ar detālplānojumu no 2018.gada 11.aprīļa līdz 2.maijam var iepazīties:
  • Cēsu novada pašvaldības mājas lapā
  • Plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv
  • Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs 212. kabinetā.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.aprīlī plkst. 17.00 Cēsu novada pašvaldības administrācijā Bērzaines ielā 5, Cēsīs Lielajā zālē.
 
Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta – Cēsu novada domē apmeklētāju pieņemšanas laikā trešdienās no plkst. 9.00-11.00 un 15.00-17.00 212.kabinetā vai elektroniski uz .

Detālplānojuma dokumenti

Teritorijas esošā izmantošana (PDF)
Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi (PDF)
Teritorijas funkcionālais zonējumus un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi (PDF)
Sarkano līniju plāns (PDF)
Plānotā satiksmes organizācija (PDF)
Savietotais inženiertīklu plāns (PDF)
Šķērsprofili (PDF)
Baltās ielas tehniskais projekts (PDF)
Detālplānojuma izstrādes dokumentācija (1.posms) (PDF)
Paskaidrojuma raksts (PDF)
Teritorijas apbūves un izmantošanas nosacījumi (PDF)
Lēmums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu (PDF)


Cēsu novada dome 2016.gada 22.septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.244 (protokols Nr.14.,4.§) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0904).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielas apbūves kvartālā starp Eduarda Veidenbauma ielu un Ata Kronvalda dominējošai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves un funkcijas – birstošu būvmateriālu uzglabāšanas un realizēšanas laukuma izveidošana, ražošanas ēkas būvniecība, un cieto celtniecības atkritumu, t.sk. arī koka, uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde – veidošanu zemes gabalā Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.
Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 8719 m2.

Cēsu novada teritorijas plānojumā zemes gabalam Edvarda-Treimaņa Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir noteikts Ražošanas apbūve un komercapbūve.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Cēsu novada pašvaldība, pamatojoties uz zemes gabala nomnieka SIA “Rasmanis&Dankers” iesniegumu.

Detalizētāku informāciju iespējams saņemt Cēsu novada būvvaldē 212.kabinetā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. Apmeklētāju pieņemšana trešdienās 09.00–11.00 un 15.00–17.00, tālrunis uzziņām: 26406119, e-pasts: martins.ulans@cesis.lv.

Situācijas plāns (.pdf)

Detālplānojuma robeža (.pdf)Printēt