A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Lielajā Talkā 27. aprīlī?
Jā, talkošu Cēsu novadā:
(11%) - 21 balsu
Jā, talkošu ārpus Cēsīm:
(5%) - 10 balsu
Jā, sakopšu savu īpašumu:
(43%) - 79 balsu
Nepiedalīšos:
(40%) - 74 balsu
Balsu skaits: 184
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Izglītība » Projekti » Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

» Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
» Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
» Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
 
Cēsu novada  pašvaldība 2018.gada 19.septembrī ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Cēsu novada pašvaldība
Projekta
īstenošanas
pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
 
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) 1.Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
2.Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs
3.Rāmuļu pamatskola
4.Cēsu 2.pamatskola
5.Cēsu Valsts ģimnāzija
6.Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
7.Cēsu Pilsētas vidusskola
Projektā
neiesaistītās izglītības iestādes
 Cēsu 1.pamatskola
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2018.gada 19.septembris – 2020.gada 30.decembris
Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
 
Kontaktinformācija
Projektu koordinators, Biruta Dambīte
Tālrunis: 64161822
 E-pasts: biruta.dambite@cesis.lv

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam.


Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi
2018./2019. mācību gadā
Izdevumus par pasākumiem sedz no projekta  ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējuma

1. Pasākuma nosaukums ,,Profesiju daudzveidība 1’’ PROFESIJAS  dzelzceļa nozarē
Pasākuma īstenotājs VAS ,,LATVIJAS DZELZCEĻŠ” Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs
Pasākuma  apraksts Pasākuma īstenotājs iepazīstina izglītojamos  ar  profesijām Latvijas dzelzceļa nozarē, profesijai nepieciešamo izglītību un  prasmēm, rada izglītojamajiem izpratni par dzelzceļa nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, kā arī nodrošina izglītojamiem iespēju izmēģināt profesijai nepieciešamās  prasmes, veicot praktiskus uzdevumus, t. sk. iejušanās dzelzceļa darbinieku lomās,  dažādu uzdevumu veikšana atbilstoši dotajam profesijas aprakstam u. c.,  kā arī palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas dzelzceļa nozarē savas nākotnes profesijā.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 11.a klase, 21 izglītojamais
 Datums 20.11.2018.
2.
 
 
Pasākuma nosaukums ,,Tikšanās ar profesionāli’’ -  tikšanās ar uzņēmēju 
Pasākuma īstenotājs SIA  ,,Rezidence”,  lektors    Arturs Gailītis
Pasākuma  apraksts Uzņēmējs nodrošina lekciju - pieredzes stāstu par to, kā nonācis līdz savam biznesa variantam, ietverot jautājumu par  personīgajā biznesā iesaistītā personāla profesijām un kompetenci, iepazīstina ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas uzņēmējdarbībā savas nākotnes profesijā.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 7 – 12. klase, 27 dalībnieki
Datums 14.12.2018.
3. Pasākuma nosaukums ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 1’’
 Īstenotājs SIA ,,Karjeras Konsultācijas”, lektors Aleksis Daume
Pasākuma apraksts Lektors iedvesmo izglītojamos veiksmīgas karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, sniedzot izglītojamiem  jaunas zināšanas un veicinot izglītojamo karjeras plānošanas un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmju apguvi, palīdzot izglītojamiem meklēt atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, kā arī nodrošina darbu grupās, lai Izglītojamie apgūtu  praktiskus paņēmienus karjeras lēmumu pieņemšanai.
Dalībnieki Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. - 12. Klase, 380 izglītojamie
Datums 07.01.2019.
4. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 2’’ PROFESIJAS ANIMĀCIJĀ
Īstenotājs Biedrība ,, Multenkulten”
Pasākuma  apraksts Pasākuma īstenotājs nodrošina lekciju visiem izglītojamajiem vienlaicīgi, kuras struktūra atklāj animācijas filmas izveides procesu, iepazīstina ar dažādām profesijām animācijā, ko papildina grafiskais materiāls - fotoreportāža, kas paskaidro katras profesijas specifiku, un animācijas filmu fragmenti. Vizuālo materiālu papildina stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju. Pēc lekcijas nodrošina  darbnīcu piecām grupām, kurā izglītojamie izveido īsu animācijas filmu, un  iepazīstina izglītojamos, kā  var veidot animāciju mājas apstākļos.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola, 1. – 3. klase, 134 izglītojamie
Datums 29.01.2019.
5. Pasāķuma nosaukums ‘’Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 2’’
Īstenotājs Biedrība ,, Jauniešu akadēmija Pacelt pasauli”
Pasākuma īss apraksts Pasākuma īstenotājs nodrošina darbu grupās un  individuāli, modelē dzīves situācijas, lai izglītojamie apgūtu  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, iepazīstina ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, kā arī motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm, kā arī  nodrošina katram  izglītojamajam individuālo darbu pie savas mērķu kartes izveidošanas, sniedzot individuālu atbalstu, iesakot idejas un iespējamos risinājumus savas karjeras plānošanā.
Dalībnieki Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs un Rāmuļu pamatskola,  6. - 9. klase, 61 izglītojamais
Datums 04.02.2019.
6. Pasākuma nosaukums ‘’Profesiju daudzveidība 3’’ PROFESIJAS SPORTA ORGANIZĀCIJĀ
Īstenotājs ,,SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs
Pasākuma īss apraksts Sporta organizācija nodrošina lekciju, kuras  saturā iekļauj tematu par sporta organizācijā nodarbinātā personāla (līdz  septiņām profesijām), t.sk. sporta organizācijas vadītājs, fizioterapeits, ledus halles vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, sportists u. c., kā arī iepazīstina ar šo profesiju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm, kā arī motivē un palīdz   izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas sporta organizācijā savas nākotnes profesijā. Lekcijas nobeigumā iesaista izglītojamos  diskusijā, kā arī nodrošina tikšanos ar vismaz trīs profesiju pārstāvjiem viņu darba vietā. Profesijas pārstāvis iepazīstina izglītojamos  ar to, kā nonācis līdz savas profesijas izvēlei, ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, nepieciešamo izglītību, prasmēm un  rakstura īpašībām, demonstrē izglītojamajiem savas  prasmes profesijā un nodrošina izglītojamajiem iespēju izmēģināt profesijai nepieciešamās  prasmes praktiski.
Dalībnieki Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs, 9. klase,  19 izglītojamie
Datums 04.02.2019.
Dalībnieki Cēsu Pilsētas vidusskola,  10.klase,  20  izglītojamie
Datums 05.02.2019.
 
 
  
 
 


Printēt