Lēmuma nr. 57
Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17. novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, ievērojot ‘’Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākuma plānu 2017.-2021.gadam, apstiprināts ar Cēsu novada domes 2017.gada 09.marta lēmumu Nr.56 un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 02.03.2017. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome ar 15 balsīm – par (I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, M.Niklass, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Sestulis, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošos noteikumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
09.03.2017. lēmumam Nr.57
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
09.03.2017.lēmumu Nr.57
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2017.gada 9.martā                                                                                                    Nr.6
 
Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
 
1.1.Papildināt saistošos noteikumus ar 2.28.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.28.Nodokļa maksātāji (fiziskas, juridiskas personas), kuru īpašumā vai tiesiska valdījumā ir zeme, kura invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi), piešķir nodokļa atvieglojumu par zemi 90% apmērā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu Nr.3”.
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.29.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.29. Fiziskas un juridiskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru lieto vai nomā komercdarbības veikšanai, gadījumā, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi (rekonstrukciju), piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā pašvaldība faktiski veic ielu (ceļu) pārbūvi (rekonstrukciju) un , ja tas ir ne mazāk kā trīs kalendārie mēneši pēc kārtas.”
1.3.Papildināt saistošos noteikumus ar 3.19.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.19. Nodokļa maksātājam, lai saņemtu 2.28.apakšpunktā minētos atvieglojumus, ir jāiesniedz:
3.19.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 3.pielikumu;
3.19.2. zemes robežu plāna kopija, kurā norādīta ar latvāni invadētā platība.”;
1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.20. Nodokļa maksātājs, kuram ir tiesības uz 2.29.apakšpunktā noteikto atvieglojumu, kopā ar iesniegumu nodokļa atlaides saņemšanai iesniedz komersanta apliecinājumu par to, ka komercdarbība  attiecīgās ielas (ceļa) pārbūves laikā tiek veikta un dokumentu, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu vai tā daļu lieto komersants.”
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.2.5. Saistošo noteikumu 2.28. apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, kuri regulāri veic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu par visu taksācijas gadu, iesniedzot dokumentus Cēsu novada pašvaldībā kārtējā gadā no 1.janvāra līdz 31.maijam.’’
1.6. Papildināt saistošo noteikumu 4.3.11. apakšpunktā aiz skaitļa ‘’2.27’’ar pieturzīmi un skaitli ‘’, 2.28.’’.
1.7. Papildināt saistošo noteikumu 4.3.2. apakšpunkta ievaddaļu aiz skaitļa ‘’2.26.’’ar vārdu un skaitli “ un 2.29.”.
1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.4.2. Lauku atbalsta dienests ir sniedzis informāciju, ka nodokļa maksātāja zemes vienība uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma ''Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 3.panta astotajai daļai.’'
1.9. Papildināt saistošos noteikumus ar pielikumu Nr.3 šādā redakcijā:
 
“Pielikums Nr.3
Cēsu novada domes
17.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.27
 
Kārtība, kādā nosaka Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās zemes vienībās Cēsu novadā, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
 
1. Tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
1.1. Nodokļa maksātājam ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu:
1.1.1.ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēti dati par ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi) (turpmāk – latvānis) invadēto platību. Lai dati tiktu reģistrēti datu bāzē, Valsts augu aizsardzības dienestā ar latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk – persona) dienestā jāiesniedz iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 ”Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 3. punktu;
1.1.2.ja zemes vienībā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir veicis latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus;
1.1.3. ja zemes vienībā nav konstatēts neviens ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā.
1.1.4. ja zemes vienībā ar latvāni invadētā vienlaidus platība ir lielāka par 0,1 ha, kurā auga vismaz 20 divgadīgi vai vecāki latvāņi un kurā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs regulāri veic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus un netiek pieļauta latvāņa izziedēšana.
 
2. Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. maijam nodokļa maksātājs – zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs – Cēsu novada pašvaldībā iesniedz motivētu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veidu saskaņā ar Cēsu novada domes 2011. gada 17.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27. “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā”.
3. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas novērtējums
3.1. Cēsu novada invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna izstrādes darba grupas (turpmāk – darba grupa) vadītājs izveido zemes vienības apsekošanas komisiju, kuras sastāvā iekļauj vismaz trīs ekspertus.
3.2. Apsekošanas komisija apseko ar latvāni invadēto zemes vienību (turpmāk – zemes vienību), kas ir norādīta zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegumā
3.3. Apsekošanas komisija līdz kārtējā gada 15. jūnijam veic zemes vienības pirmreizēju apsekošanu, lai konstatētu, ka neatkarīgi no zemes vienības lieluma  latvāņu invāzija ir ar vismaz 20 divgadīgiem vai vecākiem latvāņiem, kas aizņem vairāk nekā 0,1 ha lielā vienlaidus platībā.
3.4. Apsekošanas komisija vienu reizi no 1. augusta līdz 31. augustam veic zemes vienības apsekošanu, lai konstatētu – vai ir veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. Apsekošanu var veikt bez zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes, iepriekš informējot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par plānotajiem apsekošanas laikiem.
3.5. Zemes vienības novērtējuma pamatā ir teritorijas vizuālā apsekošana.
3.6. Apsekošanas rezultāti tiek fiksēti fotogrāfijās, kartē un ar latvāni invadētās zemes novērtējuma protokolā: vai zemes vienībā ir veikti latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi, vai zemes vienībā ir konstatēts ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā.
4. Atzinuma pieņemšana par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu
 Līdz kārtējā gada 1. oktobrim  darba grupa izskata jautājumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un dod atzinumu Cēsu novada domes Finanšu nodaļai administratīvā akta izdošanai atbilstoši ar latvāni invadētās zemes vienības novērtējuma protokola rezultātiem.”
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
09.03.2017. lēmumam Nr.57
 
Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.6
"Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1. Cēsu novada pašvaldībā ik gadu palielinās platības, kuras aizaug ar latvāņiem, kas ir Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus (negatīvi ietekmējot bioloģisko lauksaimniecību, tūrisma nozares attīstību un nekustamā īpašuma tirgu) un apdraudējumu cilvēka veselībai. Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas Cēsu novadā latvāņu invāzijai katru gadu ir pieaugoša tendence un 2016.gadā jau sasniedza 900.6828 ha.
2. Saistošo noteikumu grozījumi attiecībā uz nekustamo īpašumu,  kuru lieto vai nomā komercdarbības veikšanai, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi (rekonstrukciju), pieņemti, pamatojoties uz 2017.gada janvārī notikušo Cēsu novada pašvaldības pārstāvju tikšanos ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta trešo daļu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likuma noteiktos gadījumos pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, lemt par nodokļu likmēm un atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka atvieglojumu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldība var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Ar grozījumiem Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” (turpmāk – saistošo noteikumu grozījumi) papildus tiek ieviestas divas jaunas nodokļa maksātāju kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:
-          lai motivētu ilgtermiņā veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus, kā atbalsta instruments kurā tiek sekmīgi veiktas darbības invāzijas apturēšanā tiks piemērots  90% atvieglojums;
-          par nekustamo īpašumu,  kuru lieto vai nomā komercdarbības veikšanai un, ja īpašums piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi ne mazāk kā trīs kalendāros mēnešus pēc kārtas tiks piemērots 90% atvieglojums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumu ietekme uz pašvaldības ieņēmumiem plānota:
-          saistībā ar latvāņu ierobežošanas pasākumiem 1519 euro līdz 1722 euro;
-          saistībā ar īpašumiem, kas piekļaujas ielai (ceļam), kur pašvaldība veic ielu (ceļu) pārbūvi  - 16000 euro.    
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu grozījumi paredz uzņēmējdarbības veicinošus pasākumus Cēsu novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Grozījumi tiks izskatīti Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi"
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē tika iesaistīti Cēsu novada Vaives pagasta zemju īpašnieki. 2017.gada janvārī ir notikušas konsultācijas ar Cēsu novada iedzīvotājiem.