Lēmuma nr. 411
Grozījumi Cēsu novada domes  16.09.2010. lēmumā Nr. 530  „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
         Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu, 32. pantu un Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu Nr. 27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” 5.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldība Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.10.2013. priekšlikumus (prot. Nr. 34), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  03.10.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1 (A.Bimbirulis), nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 16.09.2010. sēdes lēmumā Nr. 530 „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti” šādus grozījumus:
Izteikt sekojošus punktus šādā redakcijā:
1.1.1.      objektam (objekts- vienlaidus uzmērījums bez pārrāvumiem) ar platības līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts EUR 14 (bez PVN);
1.1.2.      objektam ar platību no 0.3 ha, līdz 0.5 ha (ieskaitot) viens objekts EUR 18 (bez PVN);
1.1.3.      objektam ar platību no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) viens objekts EUR 21 (bez PVN);
1.1.4.      objektam ar platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – EUR 8 (bez PVN), ja ir mazāk par 2 pazemes inženierkomunikācijām, tad pielieto koeficientu 0.5.
1.2.1.      trasei ar garumu līdz 300 m viens objekts EUR 7 (bez PVN);
1.2.2.      trasei ar garuma virs 300 m papildus par katriem nākamajiem 100 m – EUR 2 (bez PVN).
1.3.1.      par galveno būvasu ievietošanu datubāzē – viens objekts – EUR 7 (bez PVN);
1.3.2.      par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datubāzē –viens objekts – EUR 7 (bez PVN);
1.3.3.      par uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ievietošanu datubāzē – viens objekts – EUR 7 (bez PVN).
1.4.1.      objektam ar platību līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts – EUR 7 (bez PVN);
1.4.2.      objektam ar platību  virs 0.3 ha papildus par katru nākamo 0.1 ha – EUR 1 (bez PVN).
1.5.       Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju, u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā viens objekts – EUR 3 (bez PVN).
1.6.       Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokomentācijas digitālās versijas formāta maiņu viens objekts – EUR 4 (bez PVN).
1.7.              Ģeodēziskā punkta viena kroka kopija viena lapa EUR 1 (bez PVN).
1.8.      Koordinātu kataloga izraksta sagatavošana viens punkts EUR 0.50 (bez PVN).
1.9.             Atbalsta punktu shēmas izgatavošana 1 lapa  EUR 4 (bez PVN).
2.            Papildināt lēmumu  ar 1.1.6., 1.2.3., 1.3.4. apakšpunktiem un tekstu: „Bet ne vairāk kā EUR 135 par vienu objektu.” .
3.            Papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā:
”Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.”
4.            Izslēgt 1.6.1. apakšpunktu.
5.            Lēmuma grozījumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
6.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt lēmuma grozījumu izpildi.
7.            Kontroli par lēmuma grozījuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.