Lēmuma nr. 292
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumu Nr. 121 „Par maksas    pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos”. 2.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumus dzimtsarakstu jautājumos saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2012.
3. Lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad.I.Gabrāne).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
Pielikums
 
Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumi dzimtsarakstu jautājumos
 
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Summa, Ls  
bez PVN PVN 21% kopā, t.sk. PVN Piezīmes
1. Par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar laulības reģistrācijas ceremoniju:        
1.1. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē vai Vaives pagasta pārvaldē (ceremonija liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 8.00 1.68 9.68 No šī pakalpojuma atbrīvo, ja viens no pieteicējiem ir  1. vai 2. grupas invalīds vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.
1.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielajā zālē (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē, ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.20 24.20  
1.3. Ārpus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes telpām (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos un atļauju fotografēt un filmēt) 50.00 10.50 60.50  
2. Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.20 24.20  
3. Par ceremonijas tulkojumu svešvalodā (angļu, krievu, vācu u.c.) 20.00 4,20 24.20