pielikums

Cēsu Pieaugušo izglītības centra

NOLIKUMS
 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

  1. Cēsu Pieaugušo izglītības centrs, turpmāk tekstā – „Centrs”, ir Cēsu novada domes pakļautībā esoša izglītības atbalsta iestāde, kuras mērķis īstenot pieaugušo izglītību Cēsu novadā saskaņā ar mūžizglītības pamatnostādnēm Latvijas Republikā. Centra saīsinātais nosaukums – „CPIC”.

  2. Centra dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība, kas ir Cēsu rajona padomes, tiesību un saistību pārņēmēja no 2009.gada 15. decembra. Centrs ir dibināts 1995.gadā.

  3. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, likums „Par pašvaldībām”, citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti izglītības jomā, Centra nolikums un citi Cēsu novada domes lēmumi un Cēsu novada pašvaldības rīkojumi, kas attiecas uz Centra darbību.

  4. Centram ir juridiskās personas statuss, savs zīmogs un konts bankā. Centrs patstāvīgi nodrošina darba, grāmatvedības, lietvedības, arhīva, iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

  5. Centra juridiskā adrese ir Glūdas iela 4, Cēsis, Cēsu novads.

 

 1. Centra funkcijas, tiesības un pienākumi

 

  1. Centra funkcijas ir:

   1. koordinēt, plānot un organizēt pieaugušo izglītības darbu Cēsu novadā;

   2. veidot vienotu informācijas datu bāzi par pieaugušo izglītību, saskaņā ar spēkā esošajām pieaugušo izglītības un mūžizglītības koncepcijām, Cēsu novada domes lēmumiem un Latvijas Republikas likumdošanu, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību u.c. ieinteresētajām institūcijām, iestādēm un organizācijām;

   3. organizēt Cēsu novada pašvaldības un citu ieinteresētu iedzīvotāju (t.sk. citu novadu pašvaldību, iestāžu darbinieku) konsultāciju un apmācību darba norisi pieaugušo izglītības organizācijā, tālākizglītībā u.c. mūžizglītības jautājumos;

   4. pasūtīt un veikt pētījumus, lemt par prioritātēm, nepieciešamībām un stratēģiju pieaugušo izglītības un mūžizglītības jomā Cēsu novadā;

   5. organizēt ar pieaugušo izglītību un mūžizglītību saistīto projektu izstrādi un finansējuma piesaisti, nodrošināt minēto projektu īstenošanu;

   6. sniegt jebkurai fiziskai personai, neatkarīgi no tās vecuma un iepriekšējās izglītības, informāciju par iespējām izglītoties vai pilnveidot profesionālo meistarību saskaņā ar tās vēlmēm un interesēm, kā arī pieaugušo izglītības un mūžizglītības vajadzībām Cēsu novadā, Vidzemē;

   7. sniegt konsultācijas pieaugušo izglītības organizatoriem un pasniedzējiem Cēsu novadā, Vidzemē;

   8. rīkot seminārus, kursus, nometnes, lekcijas un citus pieaugušo izglītības un mūžizglītības pasākumus;

   9. organizēt un koordinēt pieaugušo izglītības un mūžizglītības metodisko darbu Cēsu novadā;

   10. veicināt pieaugušo izglītības un mūžizglītības literatūras un metodisko materiālu pieejamību Centrā;

   11. veidot sadarbību ar valsts, pašvaldību u.c. institūcijām, kas veicina Centra mērķu sasniegšanu un funkciju izpildi;

   12. veidot sadarbības tīklus starp pieaugušo izglītības un mūžizglītības organizatoriem;

   13. veikt citas darbības, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai un kuru veikšana nav pretrunā ar šī nolikuma noteikumiem.

  2. Centra tiesības un pienākumi:

   1. pieprasīt un saņemt informāciju no valsts, pašvaldību institūcijām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar pieaugušo izglītību un mūžizglītību;

   2. sniegt Cēsu novada domei, iestādēm un organizācijām u.c. priekšlikumus, kas saistīti ar pieaugušo izglītības un mūžizglītības darbību un tās attīstību;

   3. saskaņojot ar Cēsu novada domi, lemt par iestāšanos dažādās asociācijās, apvienībās u.c. pieaugušo izglītības, mūžizglītības institūcijās.


 

 1. Centra darbības organizācija


 

  1. Centrs savu darbu organizē, pamatojoties uz Cēsu novada domes pieprasījumu, Centram noteikto galveno uzdevumu jomās, piešķirtā budžeta, noslēgto līgumu un savas saimnieciskās darbības ietvaros, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  2. Centrs organizē kursus, seminārus, apmācības u.c. izglītības formas, tā izstrādātā pieaugušo izglītības plāna ietvaros, ko saskaņo ar Cēsu novada domi, un izsniedz dokumentu par kursu vai citu pieaugušo izglītības apmācību pabeigšanu.

  3. Savās darbības sfērās Centrs izstrādā un koordinē projektus pēc Cēsu novada domes, valsts, u.c. institūciju pasūtījuma vai pēc paša iniciatīvas.

  4. Centrs veic sadarbību un koordinē jautājumus ar pieaugušo izglītības iestādēm, struktūrvienībām un citām pieaugušo izglītības un mūžizglītības institūcijām Cēsu novadā, Vidzemes reģionā un Latvijā.

  5. Centrs piedalās Latvijas pieaugušo izglītības apvienības (LPIA) darbībā un tās organizētajos pasākumos.

  6. Centrā, lai nodrošinātu efektīvāku darbu, var tikt veidotas nodaļas un struktūrvienības pieaugušo izglītības un mūžizglītības veicināšanai.


 

 1. Centra direktora tiesības un pienākumi


 

  1. Centru vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Cēsu novada dome.

  2. Direktors vada Centru atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai, šim nolikumam un atbild par iestādes darba organizāciju:

   1. apstiprina Centra iekšējās kārtības noteikumus;

   2. apstiprina Centra struktūrvienību darbības noteikumus, reglamentus un citus iekšējos normatīvos aktus;

   3. apstiprina Centra apmācības un darba plānus;

   4. atbild par Centra saimnieciski finansiālo darbību;

   5. nosaka Centra maksas pakalpojumu kārtību, ko apstiprina Cēsu novada dome;

   6. pieņem darbā Centra darbiniekus, nosaka darba pienākumus un kontrolē darba izpildi un kvalitāti saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu un atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

  3. Direktors piedalās Cēsu novada domes sēdēs, kurās risina ar Centra darbību saistītus jautājumus.

  4. Direktors ir tiesīgs noteikt piemaksas un prēmijas Centra darbiniekiem apstiprinātā Centra algu fonda ietvaros, saskaņā ar Centra darba samaksas nolikumu.

  5. Direktora darba algu nosaka Cēsu novada dome.

  6. Direktors ir tiesīgs bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centru tiesā u.c. institūcijās un apstiprinātā budžeta un šī nolikuma ietvaros slēgt līgumus Centra vārdā, kā arī izdot pilnvaras un parakstīt citus juridiskos dokumentus.

  7. Direktors ir tiesīgs, lai nodrošinātu efektīvāku darbu, saskaņojot ar augstākstāvošu institūciju veidot nodaļas un struktūrvienības.

  8. Direktors atbild par piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu, savā darbībā ievēro likumu “Par grāmatvedību” un lietvedību reglamentējošos tiesību aktus un normatīvos dokumentus.


 

 1. Centra finanses, materiālā bāze un lietvedība


 

  1. Centra finansu resursus var veidot Cēsu novada domes, valsts budžeta līdzekļi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ziedojumi, starptautisko finansējumu programmu un projektu līdzekļi u.c. Latvijas Republikas likumdošanā atļautie ieņēmumi.

  2. Centra materiāli tehnisko bāzi veido pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi, kas nodoti Centra bilancē vai Centrs tos iegādājies savas saimnieciskās darbības rezultātā.

  3. Grāmatvedības un statistikas uzskaites kārtību Centrā nosaka spēkā esošā Latvijas Republikas likumdošana.

  4. Centra lietvedība tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

  5. Centrs atskaitās atbilstoši valsts statistikas pārvaldes, valsts iestāžu un Cēsu novada domes prasībām.

 1. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana

  1. Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra direktors.

  2. Centra direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Centra darbinieku faktisko rīcību.

  3. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Centra dibinātājam.

 2. Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība

  1. Centra reorganizāciju un likvidāciju veic Cēsu novada dome.


 

 1. Centra nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība


 

  1. Grozījumus Centra nolikumā var izdarīt pēc Cēsu novada domes un Centra direktora priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Cēsu novada dome.