Pielikums

CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTA

NOLIKUMS


 

I Vispārīgie noteikumi


 

 1. Cēsu pilsētas pansionāts (turpmāk tekstā – pansionāts) ir Cēsu novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde, kas nodrošina pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vispārējā tipa pansionātā (diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīves vietu) pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem (turpmāk tekstā- klients), pārvalda un apsaimnieko valdījumā un īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu.

 2. Pansionātam ir savs zīmogs un norēķinu konti bankā. Pansionāts patstāvīgi nodrošina darba, grāmatvedības, lietvedības, arhīva, iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

 3. Pansionāts savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Cēsu novada pašvaldības lēmumus, šo nolikumu un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.

 4. Pansionāta juridiskā adrese: Kovārņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101; faktiskā adrese: Kovārņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.


 

II Pansionāta uzdevumi un pakalpojumi klientiem


 

 1. Lai optimāli apmierinātu klienta vajadzības, pansionāts nodrošina:

  1. informācijas pieejamību par pansionāta mērķiem, uzdevumiem, funkcijām un organizatorisko struktūru;

  2. ar klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam;

  3. pansionāta uzturēšanai nepieciešamo resursu piesaisti;

  4. finansējuma racionālu un efektīvu izlietojumu;

  5. kvalitatīvus, LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām atbilstošus un šajā nolikumā noteiktos sociālos pakalpojumus.

 1. Pakalpojumus pansionātā nodrošina:

  1. sociālais darbinieks ar augstāko izglītību sociālajā darbā;

  2. sociālie aprūpētāji ar atbilstošu izglītību vai zināšanām sociālās aprūpes darbā;

  3. praktizēt tiesīgu māsu reģistrā reģistrētas medicīnas māsas;

  4. aprūpētāji ar zināšanām aprūpes darbā;

  5. citu profesiju darbinieki atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktajām prasībām.

 1. Pansionāts nodrošina klientiem:

  1. neatliekamo medicīnisko palīdzību klientam jebkurā diennakts laikā;

  2. reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;

  3. veselības stāvoklim un vecumam atbilstošu ēdināšanu, ne retāk kā trīs reizes dienā;

  4. piemērotu vidi personām ar pārvietošanās grūtībām;

  5. viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un veļu, kā arī ar dvieļiem un personīgās higiēnas piederumiem;

  6. apģērba un apavu individuālu lietošanu, kā arī ar to atdošanu atpakaļ lietotājam, ja apģērbu mazgā vai kopj centralizēti.

 1. Pansionātā ir nepieciešamie apstākļi, lai klients varētu saturīgi pavadīt laiku – televizors, radio, preses izdevumi, bibliotēkas pakalpojumi, koncerti ar dažādu mākslas žanru mākslinieku piedalīšanos u.c.

 2. Pansionāts nodrošina klientam:

  1. klientu jubileju atzīmēšanu;

  2. valsts svētku atzīmēšanu;

  3. iespēju pansionāta telpās tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;

  4. iespēju nodarboties ar savām prasmēm un interesēm atbilstošiem rokdarbiem (adīšana, tamborēšana, gleznošana u.t.t.);

  5. informāciju par pansionātā sniedzamajiem pakalpojumiem un saņemšanas iespējām.

 1. Pansionātā klientam atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim ir nodrošināta iespēja apgūt sadzīves un pašaprūpes iemaņas:

  1. personiskās naudas izlietojuma plānošana;

  2. iepirkšanās;

  3. dzīvojamo telpu teritorijas uzkopšana;

  4. apģērba mazgāšana, gludināšana un apavu uzkopšana;

  5. ēdiena gatavošana.

 1. Pansionāts klientam nodrošina klienta funkcionālo spēju novērtēšanu un viņa vajadzībām nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 2. Klientam pansionātā ir nodrošināts atbalsts viņa problēmu risināšanā un privātās dzīves neaizskaramība.

 3. Pansionāts nodrošina iespēju klientam vai viņa likumiskajam pārstāvim iesniegt sūdzības, sniegt mutiskus vai rakstiskus priekšlikumus par pansionāta darba uzlabošanu, kā arī izskata un izvērtē iesniegtos priekšlikumus un sūdzības.

 4. Pansionātā tiek nodrošināta klientu uzturēšanās piemērotās telpās:

  1. vienā istabā dzīvojošo personu skaits atbilst normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas normām;

  2. istabas aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim.

 1. Klientam ir iespēja lietot sanitāro telpu.

 2. Pansionātā ir noteikta kārtība, kādā klients, ja nepieciešams, tiek izolēts un uzraudzīts uz laiku, ne ilgāk par 24 stundām.

 3. Klients, ar pansionāta direktora piekrišanu, var atstāt pansionātu uz laiku līdz vienam mēnesim, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Prombūtnes laikā klients no maksas par pansionātu netiek atbrīvots, jo viņa vieta tiek rezervēta. Izdevumus, kuri klientam radušies uzturoties ārpus pansionāta, pansionāts neapmaksā.


 

III Klientu uzņemšana pansionātā


 

 1. Cēsu novada dome apstiprina kārtību, kādā sociālās aprūpes klientus ievieto Pansionātā.


 

IV Pansionāta vadība


 

 1. Pansionātu vada direktors, ko ieceļ Cēsu novada dome.

 2. Direktora pienākumi:

  1. vada un organizē iestādes darbu;

  2. atbildēt par tiesību aktu ievērošanu iestādē, finanšu līdzekļu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

  3. lemt par iestādei piešķirto finanšu līdzekļu un ieņēmumu izmantošanu atbilstoši izmaksu tāmei;

  4. apstiprināt iestādes iekšējās kārtības noteikumus darbiniekiem;

  5. noteikt darbinieku pienākumus, nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu;

  6. apstiprināt iekšējās kārtības noteikumus klientiem;

  7. nodrošināt iestādes darbības tiesiskumu;

  8. nodrošināt klientiem piešķirtās pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas izmaksu;

  9. iesniegt Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanai pansionāta amatu vienību sarakstu un darbinieku algas apmēru (noteikto limitu ietvaros);

  10. lai sekmētu pansionātā dzīvojošo personu tiesību ievērošanu, izveidot sociālās aprūpes padomi;

  11. nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības jomās;

  12. pieņem un atlaiž no darba darbiniekus, nosaka darbinieku atbildību, kompetenci un darba pienākumus, nodrošina darbinieku regulāru darba kvalifikācijas celšanu darbiniekiem;

  13. izstrādā budžeta projektu, kārtējo un gada pārskatu, datus par finanšu resursu izlietojumu;

  14. atver un slēdz norēķinu kontu bankā

  15. izskatīt saņemtos iesniegumus par ievietošanu pansionātā un pieņemt lēmumu: ievietot, uzņemt rindā, atteikt ievietošanu.

 1. Direktora tiesības:

  1. rīkoties iestādes vārdā;

  2. pārstāvēt iestādes intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās;

  3. savas kompetences ietvaros izsniegt pilnvaras;

  4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, saskaņā ar tiesību aktiem;

  5. izdot rīkojumus un dot norādījumus iestādes darbiniekiem.

 1. Direktora pieņemtos administratīvos aktus var apstrīdēt Cēsu novada domē.


 

V Pansionāta finansēšana


 

 1. Pansionātu finansē no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem klientiem.

 2. Pansionātam var būt citi ieņēmumi, kas izlietojami tiesību aktos noteiktajā kārtībā:

  1. maksājumi par klienta uzturēšanos pansionātā;

  2. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

  3. finansu līdzekļi, kas iegūti veicot saimniecisko darbību un veicot īslaicīgus maksas pakalpojumus (personu īslaicīga ievietošana pansionātā veselības uzlabošanai u.c.), ja tas netraucē pansionāta pamatdarbībai.

 3. Pansionāts finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar izdevumu tāmi, ko apstiprinājusi Cēsu novada dome.

 4. Pansionāta finansiālā un saimnieciskā darbība tiek kontrolēta tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 5. Iestādei nav tiesības uzņemties garantijas par citu fizisku un juridisku personu saistībām.

 6. Iestādei ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Cēsu novada domes piekrišanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 7. Iestādei ir tiesības bez īpaša Cēsu novada domes pilnvarojuma iznomāt un izīrēt telpas un īpašumu, ievērojot Cēsu novada domes noteikto īpašuma īres un nomas maksu.

 8. Iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likumu „Par grāmatvedību”, „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes lēmumu prasībām.


 

 

VI Pansionāta reorganizācija un likvidācija


 

31. Pansionātu reorganizē vai likvidē Cēsu novada dome.